Search

تمرین های «پا»

تقویت عضلات ناحیۀ «پا»

تأثیر ورزش در زندگی انسان

اگر بخواهیم اهمّیّت ورزش را در سلامتی انسان در نظر بگیریم، خواهیم دید که اثرات مفید فعّالیّت های ورزشی در پیشگیری، درمان و کنترل بسیاری از نارسایی های قلبی و عروقی و تنفّسی مؤثّر است.

سلامتی و توانایی جسمانی از نعمت های الهی است.

 

انسان همیشه خواهان سلامتی و نشاط است. خوشبختی هر انسان وابسطه به نیروی بدن و روحش است.

تمرین های «پا»

از نگاه آناتومی بدن، به طور كلّی عضلات پا شامل: عضلات ران و ساق پا می باشد.

عضلات ران شامل «عضلات چهارسر»، «همسترینگ و سرینی» و عضلات ساق شامل دو عضلۀ «دوقلو» و «نعلی» است.

پخش ویدیو

حرکت اوّل

پخش ویدیو

حرکت دوّم

پخش ویدیو

حرکت سوّم

پخش ویدیو

حرکت چهارم

آرزوی شما، هدف ماست.

ما مطمئنّیم
شما می توانید

تمریناتی كه با مدل H و +H  می توانید عضلات پا را تقویت كنید، عبارتند از:

  • کشش سر به زانو (پشت پا)
  • پشت پا
  • روی پا
  • اسکات از پهلو تک پا
  • كشش ران و باسن
  • ساق پا
  • قیچی

می خواهید بدنی ورزیده داشته باشید؟

سایر حرکات را هم امتحان کنید: